þ¥ÄÕø¢ÕèáÕÀ×µ░æõ╝ùõ©¥þë©Þíî µèùÞ««Õ║ƒÚÖñÔÇ£þ¢æþ╗£õ©¡þ½ïÔÇØ

µë®Õñº / þ¢æþ╗£õ©¡þ½ïµö»µîüÞÇàµèùÞ««þ¥ÄÕø¢ÞüöÚéªÚÇÜõ┐íÕºöÕæÿõ╝Üõ║Ä2017Õ╣┤11µ£ê28µùÑÕ£¿ÕèáÕÀ×µ┤øµØëþƒÂþÜäÞüöÚéªÕñºµÑ╝ÕñûÕ║ƒÚÖñ޻ѵ│òµíêÒÇé

ÕèáÕÀ×þÜäþ¢æþ╗£õ©¡þ½ïµ│òµíêÕÅ»Þ⢵ÿ»Þ»ÑÕø¢µ£Çõ©Ñµá╝þÜäµ│òÕ¥ï´╝îõ¢åÕ£¿ÕÀ×Þ««ÕæÿÕ▒êµ£ìõ║ÄAT&TÕÆîµ£ëþ║┐þöÁ޺嵩©Þ»┤ÞÇàþÜäÞªüµ▒éÕÉÄ´╝î޻ѵ│òµíêÕ£¿µÿ¿Õñ®ÕñºÕ╣àþ╝®ÕçÅÒÇé

Õ░¢þ«íÕèáÕÀ×ÕÅéÞ««ÚÖóõ©èõ©¬µ£êµë╣Õçåõ║å޻ѵ│òµíêþÜäµëǵ£ëµá©Õ┐âÚâ¿Õêå´╝îõ¢åõ©Çõ©¬ÕÀ×Þ««õ╝ÜþÜäµ░æõ©╗ÕàÜÚóåÕ»╝Õ▒éµÿ¿µùÑÕÅûµÂêõ║åÕà│Úö«µØíµ¼¥ÒÇé

ÔÇ£õ╗èÕñ®ÕÅæþöƒþÜäõ║ïµâàÕñ¬þª╗Þ░▒õ║å´╝îÔÇØ޻ѵ│òµíêþÜäõ¢£ÞÇàµû»þºæþë╣þ╗┤þ║│´╝êD-San Francisco´╝ë, Þ»┤. ÔÇ£Þ┐Öõ║øµòîµäÅþÜäõ┐«µ¡úµíêÕ»╣µ│òµíêÞ┐øÞíîõ║åõ©ÑÚçìþÜäþá┤ÕØÅ´╝îÕŬþòÖõ©ïõ║åõ©Çõ©¬þ¢æþ╗£õ©¡þ½ïµ│òµíêÒÇéÔÇØÒÇé

AT&TÕÆîõ╗úÞí¿Õ║ÀÕìíµû»þë╣ÒÇüCharterÒÇüCoxÕÆîÕàÂõ╗ûµ£ëþ║┐þöÁÞºåþÜ䵩©Þ»┤Õøóõ¢ôõ©Çþø┤Õ£¿┬ᵩ©Þíîþñ║Õ¿ü ÕÅìÕ»╣޻ѵ│òµíê´╝îÕ╣ÂÕ»╗µ▒éµö╣ÕÅÿÒÇé

ÔÇ£AT&TÕÆîÕàÂõ╗ûÕñºÕ×ïõ║ÆÞüöþ¢æµ£ìÕèíµÅÉõ¥øÕò嵡úÕ£¿Þ┐øÞíîõ©ÇÕ£║ÕñºÞºäµ¿íþÜäÒÇüÞÇùÞÁäÕÀ¿ÕñºþÜäµ┤╗Õè¿´╝©Þ»┤ÕºöÕæÿõ╝ܵêÉÕæÿµØǵ¡╗µêûÕçÅÕ░æÞ┤ªÕìò´╝îÔÇØþ╗┤þ║│þÜäÕè×Õà¼Õ«ñÕ£¿µÿ¿Õñ®þÜäÕɼ޻üõ╝ÜÕëìþÜäõ©Çõ╗¢µû░Úù╗þ¿┐õ©¡Þ»┤ÒÇéÔÇ£ÕàÀõ¢ôµØÑÞ»┤´╝îõ╗ûõ╗¼µ¡úÕ£¿µÄ¿Õè¿ÕÅûµÂêõ©Çõ║øÕà│Úö«þÜäõ┐صèñµÄ¬µû¢´╝îµ»öÕªéþªüµ¡óÕ»╣þ¢æþ½Öµëǵ£ëÞÇàµöÂÕÅûÞ«┐Úù«Þ┤╣´╝îÞ┐ÖµáÀõ╗ûõ╗¼þÜäþ¢æþ½ÖÕ░▒ÕÅ»õ╗ÑÕÉæISPþÜäþö¿µêÀÕ╝ǵö¥´╝îÕ╣Âþªüµ¡óÕ£¿õ║ÆÞüöþ¢æþ╗£õ©¡þ╗òÞ┐çþ¢æþ╗£õ©¡þ½ïõ┐صèñÒÇéÔÇØ

Þ»ÑÕºöÕæÿõ╝ÜÕüÜÕç║õ║åÞ┐Öõ║øµö╣ÕÅÿ´╝îõ¢åµëïµ£║Þíîõ©Üµ©©Þ»┤Õøóõ¢ôCTIAõ╗ìþäµòªõ┐âÕÀ×Þ««ÕæÿÕ«îÕ࿵èòþÑ¿ÕÅìÕ»╣޻ѵ│òµíê´╝î,┬áþº░ ÔÇ£ÕÉäÕÀ×Õ»╣õ║ÆÞüöþ¢æþÜäþøæþ«íµÿ»õ©ìÕÉêÚÇéþÜäÔÇØÒÇé þº░õ¢åCTIAõ╣ƒõ©Çþø┤ÕÅìÕ»╣ÞüöÚéªÕ»╣þ¢æþ╗£õ©¡þ½ïµÇºþÜäþøæþ«íÒÇéÞ»Ñþ╗äþ╗ç Þí¿þñ║ Õ░åÔÇ£þº»µ×üÔÇØÞÁÀÞ»ëÕêÂÕ«Üþ¢æþ╗£õ©¡þ½ïµÇºÞºäÕêÖþÜäÕÀ×ÒÇé

ÕèáÕÀ×þÜäµ│òµíêÞó½Þ«ñõ©║ÕàÀµ£ëÕà¿Õø¢µÇºþÜäÕ¢▒Õôì´╝îÕøáõ©║Þ«©ÕñÜÕÀ×Úâ¢Õ£¿ÞÇâÞÖæþ¢æþ╗£õ©¡þ½ïþ½ïµ│òÒÇéõ╝ùÞ««ÚÖóÕ░æµò░ÕàÜÚóåÞóûÕìùÕ©îõ¢®µ┤øÞÑ┐µ¡ñÕëìµø¥µòªõ┐âÕÀ×Þ««õ╝ÜÚÇÜÞ┐ç޻ѵ│òµíêþÜäµ£ëÕèøþëêµ£¼

ÕçáÚí╣ÞºäÕêÖÞó½ÕÅûµÂê

õ┐«µö╣ÕÉÄþÜäµ│òµíê õ╗ìþäÂþªüµ¡óÚÿ╗þóìµêûÚÖÉÕêÂÕÉêµ│òþÜäõ║ÆÞüöþ¢æµÁüÚçÅ´╝îÕ╣Âþªüµ¡óµö»õ╗ÿõ╝ÿÕàêþ║ºÒÇéÞ┐Öõ║øÞºäÕêÖþ▒╗õ╝╝õ║ĵ£ÇÞ┐æÞó½ÞüöÚéªÚÇÜõ┐íÕºöÕæÿõ╝ÜÕ║ƒÚÖñþÜäÕà¿Õø¢µÇºÞºäÕ«ÜÒÇé

õ¢åõ©ÇÚí╣õ┐«µ¡úµíêÕÅûµÂêõ║åÕ»╣õ║ÆÞüöþ¢æµ£ìÕèíµÅÉõ¥øÕòåÞªüµ▒éþ¢æþ½ÖµêûÕ£¿þ║┐µ£ìÕèíµö»õ╗ÿþÜäþªüõ╗ñ´╝îÔÇ£õ╗ѵìóÕÅûõ║ÆÞüöþ¢æµ£ìÕèíµÅÉõ¥øÕòåþÜäþ╗êþ½»þö¿µêÀÒÇéÔÇØþªüµ¡óÚÿ╗Õí×µêûÞèéµÁüþÜäþªüõ╗ñõ╝╝õ╣Äõ╝ÜÚÿ╗µ¡óISPõ╗àõ╗àÚÇÜÞ┐çÞ«┐Úù«Õ«âþÜäþ¢æþ╗£µØѵö»õ╗ÿÞ┤╣þö¿ÒÇéõ¢åµÿ»´╝îÕÅûµÂêÕ»╣µÄÑÕàѵö»õ╗ÿþÜäþªüõ╗ñÕÅ»Þâ¢õ╝ÜÞ«®õ║ÆÞüöþ¢æµ£ìÕèíµÅÉõ¥øÕòåµø┤Õ«╣µÿôµë¥Õê░þ╗òÞ┐çÕÅìÚÿ╗Õí×ÕÆîÕÅìÞèéµÁüÞºäÕêÖþÜäµû╣µ│òÒÇé

µÿ¿µùÑÚÇÜÞ┐çþÜäÕŪõ©ÇÚí╣õ┐«µ¡úµíêÕêáÚÖñõ║åõ©ÇÚí╣µØíµ¼¥´╝î޻ѵØíµ¼¥Õ░åÚÿ╗µ¡óõ║ÆÞüöþ¢æµ£ìÕèíµÅÉõ¥øÕòåÕ»╣ÚøÂÞ»äþ║ºþÜäÕ£¿þ║┐µ£ìÕèíµöÂÞ┤╣´╝îÞ┐ÖÕ░åõ¢┐õ║ÆÞüöþ¢æÕåàÕ«╣ÕàìÕÅùµò░µì«ÚÖÉÕêÂÒÇéÞ«©ÕñÜþ¢æþ╗£õ©¡þ½ïþÜäµö»µîüÞÇàÞ»┤´╝îõ║ÆÞüöþ¢æµ£ìÕèíµÅÉõ¥øÕòåÞ«¥þ¢«µò░µì«õ©èÚÖɵÿ»õ©║õ║åÕêÂÚÇáõ║║õ©║þÜäþ¿Çþ╝║µÇº´╝îþäÂÕÉÄþö▒þ¢æþ½ÖµêûÕ£¿þ║┐µ£ìÕèíÔÇ£ÞºúÕå│ÔÇØ´╝îÞ«®ISPþ╗òÞ┐çõ©èÚÖÉÒÇé

þäÂÞÇî´╝îµÿ¿Õñ®ÚÇÜÞ┐çþÜäÕŪõ©ÇÚí╣õ┐«µ¡úµíêÕÅûµÂêõ║åõ©ÇÚí╣Þªüµ▒é´╝îÕì│õ║ÆÞüöþ¢æµ£ìÕèíµÅÉõ¥øÕòåÕ£¿þ¢æþ╗£õ║ÆÞüöþé╣õ©èõ┐صîüÞÂ│ÕñƒþÜäÕ©ªÕ«¢ÔÇöÔÇöÞ┐Öõ©ÇÞºäÕ«ÜÞó½Þ«ñõ©║µÿ»õ©║õ║åÚÿ▓µ¡ó┬áNetflixÕ£¿2013Õ╣┤ÕÆî2014Õ╣┤Õç║þÄ░Úù«ÚóÿÒÇé

Þ┐Öõ║øõ┐«µ¡úµíêµÿ»þö▒Miguel Santiago´╝êD-Los Angeles´╝ëõ©╗µîüþÜäÕñºõ╝ÜÚÇÜõ┐íÕÆîÞ┐ÉÞ¥ôÕºöÕæÿõ╝ÜÚÇÜÞ┐çþÜäÒÇéÕºöÕæÿõ╝ܵë╣Õçåõ║åõ┐«µö╣ÕÉÄþÜäµ│òµíê´╝îÕ╣ÂÕ░åÕàµÅÉõ║ñþ╗ÖÚÜÉþºüÕÆîµÂêÞ┤╣ÞÇàõ┐صèñÕºöÕæÿõ╝Ü´╝îÞ»ÑÕºöÕæÿõ╝ÜÕÅ»õ╗ѵüóÕñìÕăպïµØíµ¼¥µêûÕüÜÕç║ÕàÂõ╗ûµö╣ÕÅÿÒÇé

Õ£¿ÕɼÕÅûõ║åµ»öÕ░öþÜäµö»µîüÞÇàÕÆîÕÅìÕ»╣ÞÇàþÜäµäÅÞºüÕÉÄ´╝îÕºöÕæÿõ╝ÜÕ¥êÕ┐½Õ░▒µë╣Õçåõ║åÞ┐Öõ║øõ┐«µ¡úµíêÒÇé

þ╗┤þ║│Þ»┤´╝ÜÔÇ£Õ£¿Þ┐øÞíîõ╗╗õ¢òÕà¼Õ╝ÇÞ»äÞ«║õ╣ïÕëì´╝îÕ£¿Þ┐øÞíîõ╗╗õ¢òÕà¼Õ╝ÇÞ»äÞ«║õ╣ïÕëì´╝îõ╗ûþÜäÞ««õ╝ÜÕºöÕæÿõ╝ÜÚ⢵ø¥Õ»╣޻ѵ│òµíêÞ┐øÞíîÞ┐çµòîµäÅþÜäõ┐«µö╣´╝îÞÇîÕ£¿ÕüÜÕç║Þ┐Öõ║øõ┐«µö╣õ╣ïÕëìõ╗àõ╗à12õ©¬Õ░ŵùÂÒÇéÔÇØ

Õɼ޻üõ╝Üþ╗ôµØƒÕÉÄ´╝îÕºöÕæÿõ╝Üõ╗Ñ8µ»ö2þÜäµèòþÑ¿þ╗ôµ×£µë╣Õçåõ║åõ┐«µö╣ÕÉÄþÜäµ│òµíêÒÇé µö»µîüþÑ¿┬áþö▒ 7ÕÉìµ░æõ©╗ÕàÜõ║║ ´╝êÕîàµï¼Õ£úÕ£░õ║ÜÕôÑ´╝ëÕÆîõ©ÇÕÉìÕà▒ÕÆîÕàÜõ║║µèòþÑ¿´╝îÞÇîÞ»║Õƒâµû»ÕêÖµØÑÞç¬õ©ñÕÉìÕà▒ÕÆîÕàÜõ║║ÒÇéÕ£¿Þ┐ÖþºìµâàÕåÁõ©ï´╝îõ©ìµèòþÑ¿µäÅÕæ│þØÇÕÅìÕ»╣ÚÇÜÞ┐çÕô¬µÇòµÿ»Õ╝▒ÕîûþÜäµ│òµíêÒÇé

þ¢æþ╗£õ©¡þ½ïÕÇíÕ»╝þ╗äþ╗çÔÇ£õ©║µ£¬µØÑÞÇîµêÿÔÇصîçÞ┤úÕ£úÕ£░õ║ÜÕôÑþÜäÞàÉÞ┤Ñ´╝îÕ╣ÂÞ»┤ÔÇ£ÕèáÕÀ×þÜäµ░æõ©╗ÕàÜõ║║õ©ÄÕà▒ÕÆîÕàÜõ║║ÕÉêõ¢£´╝îÕ»╣þ¢æþ╗£õ©¡þ½ïµ│òµíêÞ┐øÞíîõ║åÕ¢╗Õ║òþÜäþá┤ÕØÅÒÇéÔÇØAT&Tµÿ»Õ£úÕ£░õ║ÜÕôѵ£ÇÕñºþÜäµìÉÞÁáÞÇàõ╣ïõ©ÇÒÇé

Õ£úÕ£░õ║ÜÕôÑÕ£¿Þ»Ñµ│òµíêõ©èþÜäÕú░µÿÄÞ»┤´╝îõ╗ûµëôþ«ùµüóÕñìÕÑÑÕÀ┤Ú®¼µùÂõ╗úþÜäþ¢æþ╗£õ©¡þ½ïÞºäÕêÖ´╝îõ¢åµ▓íµ£ëµÅÉÕÅèÕºöÕæÿõ╝ÜÚÇÜÞ┐çþÜäÚçìÕñºµö╣ÚØ®ÒÇé┬áÕ£úÕ£░õ║ÜÕôÑþÜäÕú░µÿÄÞ»┤┬áÔÇ£ÕèáÕÀ×Õ║öÞ»ÑÕåìµ¼íþ½ÖÕ£¿µèÁÕêÂþë╣µ£ùµÖ«þÜäµö┐Õ║£ÕÆîõ╗ûÞ»òÕø¥õ┐صèñþÜäõ╗ÀÕÇ╝µò░Õìüõ║┐þ¥ÄÕàâþÜäÕà¼ÕÅ©þÜäµö»µîüõ©ï´╝îÕåìµ¼íþ½ÖÕ£¿ÔÇ£µèÁµèùÞÇàÔÇØþÜäõ©ÇÞ¥╣ÒÇé

µØѵ║É: ArsTecha